Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2011 Cilt:18 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Abdullah YILMAZ- Yavuz BOZKURT
Avrupa Birliği’ne Uyum Sürecinde Türk Kamu ve Özel İşletmelerinin Çevreye Duyarlılığı Üzerine Bir Uygulama: İSO 500 Örneği
  1-18
Arif ÖZSAĞIR-Birol ERKAN- Mehmet ŞENTÜRK- Oğuz KARA
Ham Petrol Fiyatlarındaki Volatilitenin Gayri Safi Yurtiçi Hasıla Büyümesi Üzerindeki Etkileri: Türkiye Örneği
19-28
Aşkın ÖZDAĞOĞLU
Bir Basımevinde Kağıt Kalınlığı ve Renk Kaymalarının İzlenmesi İçin Kontrol Kartı Oluşturulması
29-49
Dilek SÜREKÇİ
Türkiye’de Üçüz Açıklar Olgusunun Analizi: Dinamik Bir Yaklaşım
51-69
Fatih ÇETİN- H. Nejat BASIM- Murat KARATAŞ
Çalışanların Problem Çözme Becerilerinde Örgütsel Adalet Algısı ve İş Tatmininin Rolü
71-85
M. Faysal GÖKALP - Ercan BALDEMİR - Gonca AKGÜN
Türkiye Ekonomisinde Dışa Açılma ve Gelir Eşitsizlikleri İlişkisi
87-104
Muhammed KARATAŞ - Eda ÇANKAYA
Türkiye’de Beşeri Sermaye ve Ekonomik Büyüme İlişkisinin Analizi
105-124
Nurdan KUŞAT
Demokratikleşme Sürecini Tamamlayamamış Toplumların Ekonomik ve Siyasi Açıdan Değerlendirilmesi: Sürdürülebilir Demokrasi
125-137
Şebnem ASLAN - Musa ÖZATA
Sağlık Çalışanlarında Hizmetkâr Liderlik: Dennis-Winston ve Dennis-Bocernea Hizmetkâr Liderlik Ölçeklerinin Geçerlik ve Güvenirlik Araştırması
139-154
MAKALE YAZIM KURALLARI 155-158

 

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.