Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
A. Niyazi ÖZKER
Kamusal Karar Alma Süreçlerinde Sosyal Tercih Duyarlılığı ve Sürece İlişkin Yapısal Çözümlemeler
  1-18
Altan AYAN - Agah Sinan ÜNSAR - Ferhan DEMİR
İşgörenlerin Demografik Özelliklerine Göre İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları Algılarının Belirlenmesi: Bir Alan Araştırması
19-34
Aysun YARALI AKKAYA
Antonio Gramsci’de Entelektüelin Bir Eleştirisi Olarak Praksis Düşüncesi
35-46
Bilge DOĞANLI - Çiğdem DEMİRCİ
Sağlık Kuruluşu Çalışanlarının (Hemşire) Motivasyonlarını Belirleyici Faktörler Üzerine Bir Araştırma
47-60
Edip ÖRÜCÜ - Hakan BOZ
Konaklama İşletmelerinde İşe Alıştırma Eğitiminin Örgütsel Bağlılığa Etkisi
61-76
Erhan AYDIN - Ulaş ÇAKAR
Ekogirişimcilik ve Yaratıcılık İlişkisi: Geri Dönüşüm Sektörü Üzerinde Bir Araştırma
77-90
Hasan ABDİOĞLU - Ertan DEMİRKAPI - Münise ERDÖL
Yeni Türk Ticaret Kanunu ve Vergi Usul Kanunu’na Göre Defterlerin İncelenmesi
91-105
İsmet GÖÇER - Osman PEKER
Yabancı Doğrudan Yatırımların İstihdam Üzerindeki Etkisi: Türkiye, Çin ve Hindistan Örneğinde Çoklu Yapısal Kırılmalı Eşbütünleşme Analizi
107-123
Mehmet MERCAN
Ekonomik Büyümenin Belirleyicileri ve 2008 Krizi: Orta Asya Ülkeleri ve Türkiye Ekonomisi İçin Panel Veri Analizi
125-142
Meryem Filiz BAŞTÜRK
Mülkiyet Problemi, Dışsallıklar ve Coasean Çözüm
143-154
Mine AFACAN FINDIKLI - İbrahim PINAR
Örgüt Kültürü Algısı ve Örgütsel Çift Yönlülük İlişkisi: Örgütsel Düzeyde Bilgi Paylaşımının Aracılık Etkisi
155-171
Mustafa LAMBA - Mehmet AKTEL - Yakup ALTAN - Uysal KERMAN
Türkiye’de Bakanlık Tipi Örgütlenme: Tarihsel ve Yasal Süreç
173-189
Nezih Metin ÖZMUTAF - Elif AKTEKİN
Sivil Toplum Kuruluşlarında Bilişim Teknolojilerinden Elde Edilen Bilgiler Çerçevesinde İnsan Kaynakları Yönetimi Fonksiyonları: Yönetici ve Üye Perspektifi
191-204
Orkun ÇELİK - Sibel SELİM
Türkiye’de Kamu ve Özel Sektör Ücret Farklılıklarının Kantil Regresyon Yaklaşımı ile Analizi
205-232
Sebahattin YILDIZ - Gülten SAVCI - Hüsnü KAPU
Motive Edici Faktörlerin Çalışanların İş Performansına ve İşten Ayrılma Niyetine Etkisi
233-249
Sema YİĞİT
İnovasyonun Çevreci Yüzü ve Türkiye
251-265
Semra TETİK
Yerel Yönetimler Açısından Dönüştürücü Liderlik: Belediye Çalışanlarına Yönelik Bir Araştırma
267-280
Senem ATVUR
Baraj Politikalarına Karşı Toplumsal Tepkiler: Hindistan ve Türkiye’deki Toplumsal Hareketlerin Karşılaştırılması
281-298
Serkan BAYRAKTAROĞLU - Metin ULUKÖY - Yavuz AKÇİ
Kurumsal Kaynak Planlaması (KKP) Kullanıcılarının Memnuniyet Düzeylerine İlişkin Algılarının Belirlenmesine Yönelik Ampirik Bir Çalışma
299-310
Sevda AKAR
Türkiye’de Sağlık Harcamaları, Sağlık Harcamalarının Nisbi Fiyatı ve Ekonomik Büyüme Arasındaki İlişkinin İncelenmesi
311-322
Umut Burak GEYİKÇİ - Mahmut KARĞIN
Reel Sektör Firmalarına Yönelik Kredi Derecelendirme Model Önerisi
323-343
Volkan YAKIN - Canan AY - Mehmet YAKIN
Reklamlarda Kullanılan Marka Kişilik Arketiplerinin Göstergebilimsel Analizi
345-355
Yüksel KÖKSAL - Oneda DEMA
Bankacılık Sektöründe Müşteri Bağlılığını Etkileyen Faktörler Üzerine Bir İnceleme: Arnavutluk Örneği
357-368
MAKALE YAZIM KURALLARI 369-372

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.