Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

 
Yıl:2014 Cilt:21 Sayı:2  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Algın OKURSOY - Didem TEZSÜRÜCÜ
Veri Zarflama Analizi ile Göreli Etkinliklerin Karşılaştırılması: Türkiye'deki İllerin Kültürel Göstergelerine İlişkin Bir Uygulama
1-18
Alparslan UĞUR - Mustafa MİYNAT
Kamu Özel Sektör Ortaklıklarının Ekonomi Politiği
19-40
Asuman SÖNMEZ - Andaç TOKSOY
Türkiye’de Girişimcilik ve Türk Girişimci Profili Üzerine Bir Analiz
41-58
A. Banu BAŞAR
Kurumsal Sosyal Sorumluluk Raporlaması ve Finansal Performans Arasındaki İlişki: Borsa İstanbul’da İşlem Gören Kimya-Petrol-Plastik Sektörü Şirketleri Üzerine Bir Araştırma
59-72
Beran GÜLÇİÇEK - Çiğdem SOFYALIOĞLU
Bulanık Kalite Fonksiyon Göçerimi ile Hata Türü ve Etkileri Analizinin Bir Ambalaj Firmasında Uygulanması
73-98
Güngör ÖZCAN
Sosyal Bütçe Teorik Yapısı ve Türkiye’de Anayasal Temelleri
99-108
Haluk BENGÜ - Ahmet Vecdi CAN - Kartal DEMİRGÜNEŞ
Küresel Finansal Kriz ve Muhasebe
109-128
Haluk TANRIVERDİ - Mehmet Altuğ ŞAHİN
Konaklama İşletmelerinde Kat Hizmetleri Çalışanlarının Hizmet İçi Eğitim Kalite Algısı ile Motivasyon Düzeyleri Arasındaki İlişki: İstanbul Bölgesinde Bir Araştırma
129-140
Hasan ABDİOĞLU - Burcu İŞGÜDEN KILIÇ - Serdar GÜNEŞ
Temel Finansal Araçların KOBİ TFRS, Tam Set TFRS ve Türk Vergi Mevzuatı ile Karşılaştırmalı İncelenmesi ve Muhasebeleştirme Örnekleri
141-162
İbrahim BOZKURT
Dengeleme Teorisi’nin Geçerliliğinin Panel Veri Analizi ile Test Edilmesi: BİST’de Ampirik Bir Uygulama
163-178
İsmail DEMİR
Tarihsel Perspektif Işığında Türkiye Cumhuriyeti ve Rusya Federasyonu Arasındaki İlişkiler
179-198
Kalender Özcan ATILGAN
Nesnel ve Öznel Bilginin Tüketicilerin Satın Alma Davranışlarına Etkisine Yönelik Bir Araştırma
199-212
Murat ÇETİN - Fahri SEKER
Ekonomik Büyüme ve Dış Ticaretin Çevre Kirliliği Üzerindeki Etkisi: Türkiye İçin Bir ARDL Sınır Testi Yaklaşımı
213-230
Pınar ERKAL COŞAN - Asena ALTIN GÜLOVA
Örgütsel Demokrasi
231-248
Recep KILIÇ - Belma KEKLİK - Harun YILDIZ
Dönüştürücü, Etkileşimci ve Tam Serbesti Tanıyan Liderlik Tarzlarının Örgütsel Sessizlik Üzerindeki Etkisini Belirlemeye Yönelik Bir Araştırma
249-268
Sadettin Haluk ÇİTÇİ
Finansal Piyasalarda Vekillik ve Şeffaflık
269-280
Sema POLATCI - Kadir ARDIÇ - Gülçin TÜRKAN
Bağlılık Boyutlarının Tükenmişlik Boyutları Üzerindeki Etkisinin İncelenmesi
281-292
Yusuf Ekrem AKBAŞ - Fuat LEBE - Osman ULUYOL
GDP-Cari İşlem Açığı ve Kısa Vadeli Sermaye Akımları Arasındaki İlişkinin Analizi: Yükselen Piyasalar Örneği
293-304
MAKALE YAZIM KURALLARI 305-308

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.