Yönetim ve Ekonomi
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi

       Kapak

Yıl:2015 Cilt:22 Sayı:1  ISSN:1302-0064
İÇİNDEKİLER
Ahmet ÖZEN - Engin ÖZTORNACI
Çeşitli Ülkelerde İç Denetim-Performans Denetimi İlişkisi ve TürkiyeUygulamasının Değerlendirilmesi
1-14
Burak DARICI - Mehmet TAŞCI
Kendi Hesabına Çalışılan İşler: Türkiye Üzerine Ekonometrik Bir Uygulama
15-30
Cüneyt AKAR
Türkiye Hisse Senedi Piyasasında Likidite Ölçülerinin Karşılaştırılması ve Likidite Volatilitesi Hisse Senedi Getirisi Arasındaki İlişki
31-48
Dilek ŞAHİN
İkiz Açık Hipotezinin Geçerliliği: Türkiye Örneği (1995-2013)
49-59
Elif BOYRAZ - Orhan ERDEM
Siyaset Pazarında Bölümlendirme Üzerine Keşifsel Bir Araştırma
61-81
Emin KÖMÜRCÜLER - Mustafa ÖZÇAĞ
Bir Regülasyon Kurumu Olarak Yargı Organı: Anayasa Mahkemesi ve Danıştay Kararlarında Devletin Düzenleyici Rolü
83-97
Esra ALNIAÇIK - Serhat ERAT
İş İlanlarındaki Bilgi İçeriğinin İş Başvurusu Yapma Niyeti Üzerindeki Etkisi: Üniversite Öğrencileri Üzerinde Bir Araştırma
99-112
Funda DİRİL - Meltem ARAT
Vergileme İlkeleri Çerçevesinde Ücretliler Bakımından Mesleki Harcamalara Bakış: Akademisyenler Üzerine Bir Alan Araştırması
113-138
Gülizar ÇAKIR SÜMER
“Engelsiz Şehir” Kavramı Açısından Malatya
139-157
Gülşen GERŞİL
Küresel Boyutta Yoksulluk ve Kadın Yoksulluğu
159-181
İsmail KURUN
Tarihi Bir Perspektiften Mısır’da Demokratikleşme Süreci: Sorunlar, Tehlikeler ve İhtimaller
183-199
İsmail SEVİNÇ
Sosyal Belediyecilik Uygulamalarında Kent Bilgi Sistemlerinin Kullanımı: Konya Büyükşehir Belediyesi Örneği
201-218
Nurdan KUŞAT
Gümrük Birliği Antlaşmasını Takip Eden Süreçte Türkiye-BRICS Dış Ticareti Yoğunlaşma Analizi
219-238
Oğuz TÜRKAY
Çalışma Yaşamı Kalitesinin İş Memnuniyeti ve Bağlılık Üzerine Etkileri: Seyahat Acentaları Üzerine Bir Araştırma
239-256
Oktay KIZILKAYA - Emrah KOÇAK - Emrah SOFUOĞLU
The Role Of Fiscal Policies On Human Development : An Empirical Approach
257-271
MAKALE YAZIM KURALLARI 273-276

 


Yeni Sayımız Çıktı
(2017-24/3)

 

 
Celal Bayar Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı WEB EKİBİ Tarafından hazırlanmıştır.